กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายณัฐวัตร วิชาจารย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0931900383
อีเมล์ : phone_2508@hotmail.com