คณะผู้บริหาร

นายอลงกต เทอดโยธิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจุฑามาศ มูลเขียว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ