ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกม่วง(อาคารเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกเขียว(หอพักนักเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกเทา-ส้ม(แฝดที่พักครู)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเลี้ยงไก่ไข่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2565
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แปลงเกษตรโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2565
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..